Regulamin najmu Chaty Jarga

1.Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia na podane konto zadatku, w przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
2.Przyjazd i zakwaterowanie w domku przez Najemcę powinien nastąpić od godz. 16.00. Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu do godz. 12.00. W szczególnych przypadkach godziny przyjazdu i wyjazdu mogą być zmienione, po wcześniejszym uzgodnieniu.
3.Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek nie zostanie przekazany.
4.Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka – dokument z fotografią – Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
5.Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
6.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających;
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
7.Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po dokonaniu opłaty.
8.Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia klucza. Wszelkie usterki techniczne powinny być natychmiast zgłaszane Wynajmującemu. Najmujący domek ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z jego winy.
9.Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domku. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.
10.Akceptujemy zwierzęta, jednak ich pobyt może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym. Za pobyt pupila, pobierana jest dodatkowa opłata od jego opiekuna.
11.Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nim mienie.
12.Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w Chacie Jarga. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
13.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
14.Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedozwolone.
15.Wynajmujący prowadzi segregację śmieci, Najemca jest więc zobowiązany do segregacji śmieci.
16.Korzystanie przez dzieci z placu zabaw, może odbywać się tylko pod nadzorem dorosłych, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
17.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia domku.
18.O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.
19.W momencie wynajmu domku każdy gość akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
Życzymy miłego pobytu!